09
ژانویه

معماری اقلیمی

  اقلیم ها و مناطق آب و هوایی متفاوت در ایران وجود دارد.سبک معماری در گذشته، بر اساس شرایط آب و هوایی و اقلیمی شکل می گرفت. در دسترس...

مطالعه بیشتر